Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden – NORTH66 – Wandelreizen

Artikel 1 Totstandkoming reisovereenkomst

1.1 De reisovereenkomst komt tot stand door het aanbod van NORTH66 en de aanvaarding daarvan door de deelnemer, door middel van de digitale inschrijving. Met het inschrijven ga je akkoord met het verstrekken van persoonsgegevens, zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mail op de deelnemerslijst.

1.2 Het aanbod van NORTH66 is vrijblijvend. Het aanbod kan in voorkomende gevallen worden herroepen bij aanvaarding of onmiddellijk daarna.

1.3 De inhoud van het reisaanbod wordt bepaald door de gegevens zoals die gepubliceerd zijn op de website, in de brochure of in andere publicaties van aanbiedingen van NORTH66. De informatie op de website van NORTH66 is zo objectief mogelijk samengesteld. Afwijkingen ten opzichte van de te ondernemen reis en of workshop zijn te allen tijde mogelijk, in elk geval indien weers- of terreinomstandigheden dit noodzakelijk maken. Kennelijke schrijffouten, drukfouten en/of vergissingen op de website, in de brochure en prijzen binden NORTH66 niet. NORTH66 kan niet worden gehouden aan de inhoud van voorlichtingsmateriaal dat is uitgegeven onder verantwoordelijkheid van derden.

1.4 Een deelnemer die namens of ten behoeve van (een) ander(e) deelnemer(s) een reisovereenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die daaruit voortvloeien. De andere deelnemers zijn ieder voor hun eigen deel aansprakelijk. De in de aanhef van dit lid bedoelde deelnemer is verplicht relevante persoonlijke omstandigheden van de andere deelnemers, die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van de reisovereenkomst (zoals bijv. leeftijd), bij de aanmelding kenbaar te maken. Minderjarige deelnemers kunnen niet namens of ten behoeve van (een) ander(e) deelnemer(s) een reisovereenkomst aangaan.

Artikel 2 Betaling

2.1 Bij het tot stand komen van de reisovereenkomst dient de deelnemer de volledige factuur binnen 5 werkdagen te betalen.

2.2 Indien voor bepaalde reizen afwijkende betalingsvoorwaarden gelden, zal dit vermeld staan in de inschrijvingsvoorwaarden. In dat geval zullen de afwijkende betalingsvoorwaarden van toepassing zijn.

2.3 Niet tijdige (volledige) betaling kan, na sommatie, leiden tot onmiddellijke opzegging van de reisovereenkomst door de reisorganisator. In dat geval zullen de bepalingen die betrekking hebben op annulering door de deelnemer van toepassing zijn en het reeds betaalde gedeelte van de factuur zal worden verrekend met de annuleringsgelden.

2.4 Indien de deelnemer niet tijdig aan zijn geldelijke verplichtingen heeft voldaan, is hij over de hoofdsom rente verschuldigd ten bedrage van 1% per maand over iedere maand of een gedeelte van een maand der vertraging. Bovendien is hij gehouden tot betaling van de incassokosten ten bedrage van 15% van het gevorderde, met een minimum van € 50.

Artikel 3 Reissom

3.1 De gepubliceerde reissommen gelden per persoon en omvatten alleen de diensten en voorzieningen zoals deze in de publicaties van NORTH66 zijn omschreven.

3.2 De hoogte van de gepubliceerde reissommen is gebaseerd op prijzen, geldkoersen, brandstofprijzen, heffingen en belastingen, zoals die bij NORTH66 bekend waren op het moment van het samenstellen van het programma c.q. de publicatie op de website of het in druk geven van de brochure. NORTH66 behoudt zich het recht voor om, ook met betrekking tot reeds aangegane reisovereenkomsten, tot 20 dagen voor de dag van vertrek, de reissom te verhogen als gevolg van verhogingen in de hiervoor genoemde prijzen. De verhoging zal maximaal 15% van de reissom bedragen.

Artikel 4 Duur en programma

4.1 De vermelde reisduur staat aangegeven in hele dagen, waarbij de dag van vertrek en aankomst, ongeacht het tijdstip, als hele dagen worden geteld. Niet de in de publicatie vermelde tijden, maar de tijden die vermeld staan in de reisbescheiden gelden als de relevante tijdstippen. De vermelde duur van de workshops staat aangegeven in uren.

4.2 Incidentele of structurele wijzigingen in de dienstregelingen en vluchtschema’s van vervoerders kunnen van invloed zijn op de reisduur. Behoudens aanspraken op de eventueel door de deelnemer afgesloten reis en/of annuleringsverzekering, heeft de deelnemer geen recht op restitutie van een deel van de reissom indien de tijdstippen van vertrek ten gevolge van genoemde wijzigingen afwijken van het oorspronkelijke tijdstip. Tevens is NORTH66 niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van vertragingen. Indien bedoelde wijzigingen zijn toe te rekenen aan NORTH66, zullen uitsluitend de kosten van extra logies voor rekening van NORTH66 komen, en zulks alleen indien tijdens de reis pas blijkt dat er sprake is van noodgedwongen verlenging van de reisduur. Vertragingen als gevolg van terrein- of weersomstandigheden zijn nimmer voor rekening van NORTH66

Artikel 5 Bagage, reisbescheiden en reisdocumenten

5.1 De deelnemer dient bij het vertrek in bezit te zijn van alle vereiste, geldige reisdocumenten, zoals bijv. wereldpaspoort, visa, vaccinatiebewijzen, etc. Gelet op het grote belang hiervan, dient de deelnemer de door NORTH66 verstrekte algemene informatie, bij de betreffende instanties en instellingen op toepasselijkheid, volledigheid en actualiteit te laten controleren.

5.2 Indien de deelnemer de reis niet of niet geheel kan maken wegens gemis en/of afwijkingen van/in documenten, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn/haar rekening.

5.3 Tenzij anders overeengekomen c.q. vermeld worden de reisbescheiden (tickets, vouchers e.d.) uiterlijk 10 dagen voor vertrek aan de deelnemer toegezonden. De deelnemer die niet tijdig de noodzakelijke reisbescheiden heeft ontvangen, is verplicht dit uiterlijk vijf dagen voor vertrek aan NORTH66 te melden.

5.4 NORTH66 is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of het verloren gaan van bagage, reisbescheiden en reisdocumenten.

Artikel 6 Wijzigingen door de deelnemer

6.1 Tot 28 dagen voor de dag van vertrek en of aanvang kan de deelnemer om wijziging in de reisovereenkomst verzoeken. Wijziging is alleen mogelijk op gelijksoortige reizen en of workshops en mag niet het karakter van annulering hebben. Uitstel van de vertrek- aanvangsdatum wordt in de regel beschouwd als annulering. Het verzoek tot wijziging zal voor zover mogelijk worden aangebracht.

6.2 De wijzigingskosten bedragen minimaal € 30 per persoon per wijziging, vermeerderd met eventuele extra communicatiekosten en de eventuele meerkosten die door de omboeking zijn ontstaan. Indien er andere kosten aan de wijziging zijn verbonden staat dit bij de inschrijfvoorwaarden vermeld.

Artikel 7 Annulering door de deelnemer

7.1 Annulering van de reisovereenkomst door de deelnemer dient schriftelijk te geschieden. De datum waarop het schriftelijke annuleringsbericht wordt ontvangen, is in deze bepalend. Bij annulering is iedere deelnemer de volgende bedragen verschuldigd:

tot 56 dagen voor vertrek en of aanvang: 10% van de factuur met een minimum van € 50, of de ingevolge artikel 2.1 geldende minimum (aan)betaling.
van 56 dagen tot 42 dagen voor vertrek en of aanvang: 30% van de factuur met een minimum van € 50.
van 42 dagen tot 28 dagen voor vertrek en of aanvang: 50% van de factuur.
van 28 dagen tot 14 dagen voor vertrek en of aanvang: 75% van de factuur.
van 14 dagen tot 7 dagen voor vertrek en of aanvang: 90% van de factuur.
van 7 dagen voor vertrek tot en met de dag van vertrek: 100% van de factuur.
ook vanaf de dag van vertrek 100% van de factuur.

7.2 Een deelnemer die is verhinderd aan een reis en of workshop deel te nemen en die geen aanspraak kan maken op vergoeding van annuleringskosten op grond van een annuleringsverzekering, kan een andere geschikte persoon zijn plaats laten innemen, op de volgende voorwaarden:

dat de bij de uitvoering betrokken dienstverleners zich niet verzetten tegen in de plaats stelling;
dat de andere persoon voldoet aan alle aan de reisovereenkomst verbonden voorwaarden;
dat van de andere persoon een schriftelijke verklaring wordt ontvangen dat deze heeft kennisgenomen van het de door NORTH66 verstrekte informatie en de inschrijf- en reisvoorwaarden;
dat het verzoek uiterlijk 7 dagen voor het vertrek en of aanvang wordt ingediend.

7.3 De deelnemer en de voor de deelnemer in de plaats gestelde persoon zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover NORTH66 voor betaling van de op het moment van de in de plaats stelling ten name van de deelnemer openstaande factuur en de eventuele extra kosten van de vervanging.

Artikel 8 Wijzigingen door NORTH66

8.1 NORTH66 spant zich tot het uiterste in om de reis en of workshop te laten verlopen volgens de vooraf door haar gegeven voorlichting. De lokale omstandigheden op de bijzondere bestemmingen en het avontuurlijke karakter van de reizen en of workshops die NORTH66 aanbiedt, kunnen echter met zich meebrengen dat voor of tijdens de reis en of workshop aanpassingen in het programma moeten worden aangebracht. De leiding heeft het recht ter plaatse programmawijzigingen door te voeren, zodra weersomstandigheden, lawinegevaar, slechte conditie of andere veiligheidsrelevante aspecten daartoe aanleiding geven.

Veranderingen in reisschema’s ten gevolge van aanhoudende slechte weersomstandigheden, vallen eveneens onder de werking van dit artikel. De aanpassingen kunnen inhouden dat (binnen redelijke grenzen) van een andere luchthaven wordt vertrokken, dat met een ander vervoermiddel, zo mogelijk van hetzelfde type, wordt gereisd, dat met een andere vervoerder wordt gereisd, etc. NORTH66 spant zich tot het uiterste in om de eventuele nadelige gevolgen voor de deelnemer zoveel mogelijk te beperken. Bedoelde aanpassingen in het reisprogramma kunnen in uitzonderlijke gevallen tot gevolg hebben dat routes, excursies, accommodatie en plaatselijk vervoer afwijken van wat in de publicatie is aangegeven. NORTH66 dient zich in dat geval tot het uiterste in te spannen aan de deelnemer alternatieven te bieden die zoveel mogelijk het karakter van de reis in stand laten. In deze omstandigheden kan het voorkomen dat NORTH66 en de deelnemer ten aanzien van het betrokken onderdeel van de reis nieuwe afspraken maken; deze nieuwe afspraken zullen worden beschouwd als een onderdeel van de oorspronkelijke reisovereenkomst.

8.2 De in artikel 8.1 genoemde wijzigingen zullen worden beschouwd als wijzigingen in de zin van artikel 6.2 van het wetsvoorstel houdende aanpassing van Boek 7 BW aan de richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschap betreffende pakketreizen (Tweede Kamer, vergaderjaar 1992, 22 506, nrs. 12). De deelnemer kan de wijziging slechts afwijzen indien er geen redelijk alternatief voorhanden is en indien de wijziging hem tot een nadeel van meer dan geringe betekenis strekt. Genoemde wijzigingen zullen geen gevolgen hebben voor de reissom, tenzij anders overeengekomen, noch zal de deelnemer op die gronden een vordering tot schadevergoeding jegens NORTH66 hebben.

8.3 De in artikel 8.1. genoemde weersomstandigheden betreffen in het bijzonder de reizen naar het gebied boven de poolcirkel en of winterse activiteiten. Indien de omstandigheden hiertoe dwingen, zoals lawinegevaar of geen/weinig sneeuw, dan kunnen (gedeelten van) het programma worden geannuleerd. Het niet doorgaan van (gedeelten van) het programma ten gevolge van de hiervoor genoemde omstandigheden valt niet onder een tekortkoming in de nakoming door NORTH66 In een dergelijk geval zal de leiding een passend alternatief proberen samen te stellen. De leiding zal altijd trachten het programma zo aantrekkelijk mogelijk te maken. De eventuele extra kosten die hierdoor kunnen ontstaan, zoals vervoer en alternatieve accommodatie komen voor rekening van de deelnemers, tenzij zij dat nadrukkelijk afwijzen, in welk geval de leiding beperkingen heeft in het aanbieden van een aantrekkelijk alternatief. NORTH66 is niet aansprakelijk voor eventuele extra kosten ten gevolge van wijzigingen door omstandigheden als hier genoemd. De deelnemer is zich ervan bewust dat door deze plaatselijke omstandigheden de reis anders zou kunnen verlopen dan de deelnemer op grond van de reisovereenkomst mocht verwachten, maar hij of zij erkent dat NORTH66 geen enkele invloed op deze weers- of terreinomstandigheden heeft.

8.4 NORTH66 heeft het recht om wegens gewichtige redenen de reisovereenkomst op een wezenlijk punt te wijzigen. In dat geval heeft de deelnemer recht op een alternatieve, minstens gelijkwaardige reis en of workshop, dan wel op restitutie (van het reeds betaalde gedeelte) van de reissom of een evenredig deel daarvan in geval de reis reeds ten dele is genoten. Indien de deelnemer gebruik wil maken van zijn recht op restitutie, dient hij NORTH66 binnen 48 uur na bericht van de wijziging daarvan in kennis te stellen.

8.5 Alle in artikel 8 genoemde wijzigingen in de reisovereenkomst en de omstandigheden die daartoe de aanleiding vormden, zullen de deelnemer onverwijld worden meegedeeld.

8.6 Indien de in artikel 8 genoemde wijzigingen zich voordoen na vertrek van de deelnemer, zal NORTH66 ervoor zorgen dat er passende alternatieve maatregelen worden getroffen met het oog op continuering van de reis en of workshop. In geval het voor NORTH66 onmogelijk is om een dergelijke regeling te treffen, of in geval de deelnemer om deugdelijke redenen de alternatieve regeling niet accepteert, zal NORTH66 er voor zorgdragen dat de deelnemer terugkeert naar de plaats van vertrek, dan wel naar een andere overeengekomen plaats van terugkeer.

Artikel 9 Opzegging door NORTH66

9.1 NORTH66 kan de reisovereenkomst slechts opzeggen wegens gewichtige, de deelnemer onverwijld meegedeelde omstandigheden, die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van NORTH66 aan de reisovereenkomst in redelijkheid niet gevergd kan worden. De deelnemer heeft in dat geval recht op een minstens gelijkwaardige, alternatieve reis, dan wel op restitutie van (het reeds betaalde gedeelte) van de reissom of een evenredig deel daarvan als de reis reeds ten dele is genoten.

9.2 NORTH66 heeft het recht de reisovereenkomst op te zeggen zonder aansprakelijk te kunnen worden gehouden voor enige schade:

ingeval het aantal aanmeldingen kleiner is dan het gepubliceerde aantal en de opzegging binnen de daarvoor gestelde termijn wordt gedaan. In dat geval ontvang je de aan NORTH66 betaalde bedragen retour. De voor de reis reeds gemaakte kosten zoals inentingen, visa, vliegreis, treinreis, aanschaf materiaal en huur accommodatie etc. worden niet vergoed.
ingeval van overmacht, waaronder wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden, die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. Onder overmacht wordt o.m. verstaan omstandigheden zoals politieke onrust, oorlog, natuurrampen, extreme weersomstandigheden, schaarste, algemene stakingen, etc. Bij het vaststellen van overmacht zal rekening worden gehouden met de lokale omstandigheden op de bijzondere reisbestemmingen waarop de reisovereenkomst betrekking heeft, en op de aard van de te maken reis.
ingeval van onjuiste opgave of voorlichting door of namens de deelnemer aan NORTH66 over (wandel-)ervaring of andere van belang zijnde vaardigheden dan wel het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie zal NORTH66 de deelname ook tussentijds kunnen beëindigen zonder enig recht op restitutie.

Artikel 10 Aansprakelijkheid van NORTH66

10.1 NORTH66 is verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de uit de reisovereenkomst voortvloeiende verplichtingen. Hieronder wordt mede verstaan de verwachtingen die de deelnemer in redelijkheid kon hebben op grond van de publicaties van NORTH66, rekening houdend met feiten van algemene bekendheid met betrekking tot de bijzondere bestemmingen. De uitvoering van de reisovereenkomst dient mede beoordeeld te worden aan de hand van de gebruiken, de stand der techniek en de beperkingen en gewoonten die de bijzondere bestemmingen en het avontuurlijke karakter van de reizen van NORTH66 met zich meebrengen.

10.2 NORTH66 is niet aansprakelijk voor schade of letsel die het gevolg is van:

tekortkomingen in de uitvoering van de reisovereenkomst op grond van omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de deelnemer, waaronder begrepen schades die het gevolg zijn van de gezondheidsconditie van de deelnemer;
handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden;
omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van NORTH66 en/of krachtens de wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan NORTH66 kunnen worden toegerekend.
omstandigheden waarop NORTH66 geen invloed heeft, of in redelijkheid niet aan NORTH66 kunnen worden toegerekend, dan wel van omstandigheden die, gezien het verblijf in de bergen en onherbergzaam terrein en daarmee gepaard gaande omstandigheden, naar de aldaar gehanteerde normen redelijk te noemen zijn. Hieronder worden in het bijzonder hygiënische omstandigheden, weersomstandigheden en dergelijke gerekend.
diefstal of verlies van bagage
ter beschikking gestelde materialen en uitrusting, diensten verleend door via NORTH66 ingeschakelde derden, vervoermiddelen of accommodatie van derden die door NORTH66 in het programma worden gebruikt, zoals vliegtuigen of andere vervoermiddelen, hutten en liften.

10.3 NORTH66 aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor reis en/of annuleringsverzekeringen dekking plegen te geven.

10.4 Tenzij sprake is van de tweede volzin van dit artikel, kan NORTH66 zijn aansprakelijkheid voor schade, veroorzaakt door dood of letsel van de deelnemer, niet uitsluiten of beperken. Voor zover NORTH66 aansprakelijk gehouden kan worden voor door de deelnemer geleden schade, zal deze aansprakelijkheid beperkt c.q. uitgesloten zijn in overeenstemming met de ter zake geldende internationale verdragen.

10.5 In geval NORTH66 aansprakelijk kan worden gehouden voor derving van reis- en workshopsgenot, of voor schade die de deelnemer lijdt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, bedraagt de vergoeding nooit meer dan maximaal éénmaal de reissom.

10.6 Tenzij hiervoor anders aangegeven, sluit NORTH66 iedere aansprakelijkheid uit voor schade voortvloeiend uit haar handelen of nalaten tenzij dit het gevolg is van opzet of roekeloosheid met de wetenschap dat hier waarschijnlijk schade uit zal voortvloeien. Voor zover NORTH66 aansprakelijk kan worden gehouden voor schade ten gevolge van in de reisovereenkomst begrepen diensten van derden, is haar aansprakelijkheid beperkt tot éénmaal de reissom behoudens de toepasselijkheid van artikel 10.4.

Artikel 11 Verplichtingen van de deelnemer

11.1 De deelnemer is verplicht alle aanwijzingen ter bevordering van een goede uitvoering van de reis van NORTH66 c.q. reisleiding op te volgen. De deelnemer is aansprakelijk voor schade, veroorzaakt door niet nakomen van deze verplichting.

11.2 De deelnemer die hinder/last veroorzaakt of kan veroorzaken, zodanig dat een goede uitvoering van een reis en of workshop daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door NORTH66 c.q de reisleiding van (voortzetting van) de reis en workshop worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer.

11.3 De reisleiding heeft tevens het recht om deelnemers van (verdere) deelname uit te sluiten als naar hun oordeel zich lichamelijke of geestelijke problemen openbaren, die de reis en of workshop bemoeilijken. De deelnemer kan ook uitgesloten worden in het geval van wangedrag, het niet opvolgen van aanwijzingen van de reisleider, het niet bij zich hebben van de juiste uitrusting, het op eigen initiatief en zonder toestemming, ondernemen van activiteiten gedurende de reis en of workshop. Alle daaruit voortvloeiende gevolgen en kosten zijn voor rekening van de uitgesloten deelnemer. Aanspraak op restitutie is niet mogelijk.

11.4 De deelnemer is aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van het door of via NORTH66 ter beschikking gestelde materiaal of accommodatie.

11.5 De deelnemer dient zich uiterlijk 24 uur voor het aangegeven tijdstip van vertrek van de terugreis bij de reisleiding of indien anders aangegeven, te vergewissen van het exacte tijdstip van vertrek. In dit geval en/of in geval de deelnemer tijdens de reis van de reisroute afwijkt of zich aan de begeleiding van de reisleiding onttrekt en daardoor niet op de juiste tijdstippen voor vervoer aanwezig is, komen de gevolgen daarvan geheel voor rekening van de deelnemer. Evenmin kan in het laatstgenoemde geval restitutie voor niet genoten onderdelen van de reis en of workshop worden verleend.

11.6 De verplichting van NORTH66 om de in nood verkerende deelnemer hulp en bijstand te verlenen, wordt ernstig belemmerd indien niet kan worden teruggevallen op de hulp van een bij de reis- en bagageverzekering inbegrepen S.O.S.centrale. De deelnemer is daarom verplicht een volledige dekking verschaffende verzekering af te sluiten voor risico’s die niet worden gedekt door de gangbare reis-, ongevallen- en bagageverzekeringen.

Artikel 12 Klachten

12.1 Eventuele klachten die het niveau van een enkele op- of aanmerking overschrijden, dienen op de plaats van bestemming en/of op de plaats waar de klacht ontstond, zo spoedig mogelijk schriftelijk te worden ingediend bij de reisleiding en indien van toepassing, voor zover mogelijk bij de betrokken dienstverlener. Indien er geen reisleiding aanwezig is of de klacht niet naar behoren wordt opgelost, dient u op de eerstvolgende mogelijkheid, tijdens kantooruren contact op te nemen met het NORTH66. Op het moment zelf kan er vaak wat aan worden gedaan!

Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid kan worden afgehandeld, kan de deelnemer uiterlijk binnen een maand na beëindiging van de activiteit de klacht per email (klachten@NORTH66.nl) en met redenen omkleed, indienen. In geval de reis en of workshop geen doorgang heeft gevonden, gaat de termijn van een maand in bij kennisname van de feiten waarop de klacht betrekking heeft, uiterlijk op de dag van de oorspronkelijke vertrekdatum.

12.2 Op de reisovereenkomst en alle daaruit voortvloeiende verplichtingen is het Nederlandse recht van toepassing.